Landon exercises in his "neurosui." PHOTO BY GERI COREY